آخرين تور هاي دیبا - تور هاي نوروز1396
اطلاعات كشور هاي مورد بازديد
اطلاعات برخي از شهر هاي مورد بازديد
  • پاريس
  • رم
  • بارسلون
10 شب و11 روز چين
پرواز : پرواز ماهان
دوم فروردين 97
10شب و 11 روز ويتنام نوروز97
پرواز : پرواز قطر
26اسفند96
11روز اسپانيا نوروز97
پرواز : پرواز قطر
29اسفند
10شب و11روز آفريقاي جنوبي
پرواز : پرواز امارات
26 اسفند96
10شب و11روز آفريقاي جنوبي
پرواز : پرواز قطر
2فروردين97
13روز چك ايتاليا اتريش نوروز97
پرواز : پرواز ايرفلوت
28 اسفند
10شب و 11 روز برزيل نوروز 97
پرواز : پرواز امارات
27 اسفند
10روز كرواسي صربستان نوروز97
پرواز : پرواز ايرفلوت
28اسفند
جام جهاني روسيه 13شب و 14روز
پرواز : ايرفلوت
24 خرداد97
جام جهاني روسيه 11شب و 12روز
پرواز : ايرفلوت
25 خرداد97
جام جهاني روسيه 8شب و 9روز
پرواز : تركيش ايرلاين
24 خرداد97