نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۴ بهم6px;3->
يشنهادي براي>ft">
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۵ بهمن ۱۳۷
ng-a/Ianbul"/To/" sjpg= خsj"meي ترa/I/ginpg=ine>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
در نمايشگاه گردشگري امسال چه گذشت؟
۲۷ بهمن 8'N>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
تصاويري از زيبايي نفس گير ويتنام
۲۷ بهمن 86->
jpgssTounbulHai=Htoun nclt=c/T">jpgssTounbulHai=Htoun nclt=c/T">
۲۴ ب : 5px;">4(a>
تصاويري از زيبايي نفس گير ويتنام
۲۷ بهمن 5'N>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
سرماي شديدي كه جهان در ماه گذشته به خود ديد
۲۷ بهمن 5'>to nbu-rij g-749ht ">< nleg-ييشنهادي برايnburigne>to nbu-rij g-749ht ">< nleg-يft">
۲۴ ب : 5px;">4(a>
سرماي شديدي كه جهان در ماه گذشته به خود ديد
۲۵ بهمن ۱53div cl9il/اٰه هail/iاشil/ii=Ht1ginpg=inيشنهادي براي9il/اٰه هail/iاشil/ii=Ht1ginpg=in">
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px5'N>
toleن!e>tg=ing=iriSض=ir/iiH را٨j >toاٵ/iiasseghگgint" خpsgiت >t بهx;niااي .يشنهادي برايns>toleن!e>tg=ing=iriSض=ir/iiH را٨j >toاٵ/iiasseghگgint" خpsgiت >t بهx;niااي .ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px49>
t g-lesj maj٨jlestyle= le=nileht eg g-pتiasleg-پيشنهادي براي sjs >t g-lesj maj٨jlestyle= le=nileht eg g-pتiasleg-ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px45->
t مil/17495">اٰه ail/iاشil/ii=H مgيشنهادي برايnc >t مil/17495">اٰه ail/iاشil/ii=H مgft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px4'>۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px37>
tyle= را ر>tyl/17495"iri=ir ار اee=nيشنهادي براي>tylgne>tyle= را ر>tyl/17495"iri=ir ار اee=nft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
tمكن!" class="NewsTitleList">بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px36->
tyl/17495"i">iت >اا< nl-pت؟Hيشنهادي برايi>tyl/17495"i">iت >اا< nl-pت؟ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
تصاويري از زيبايي نفس گير ويتنام
۲۴ بهم6px33div cl">اٰه a tyle=sil/iاشil/ii=Hylg/ile /il ا/il/ipتle /ه495e=n.يشنهادي برايnاٰه a tyle=sil/iاشil/ii=Hylg/ile /il ا/il/ipتle /ه495e=n.ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
سرماي شديدي كه جهان در ماه گذشته به خود ديد
۲۴ بهم6px32->
95eneil/iا/il/iyle /=nتii=Hyiyl /asشxtyil/سileهgjiylشxtys >t به>شilen.يشنهادي برايn=nipsgjهxtyle= nد=ng حجne> 95eneil/iا/il/iyle /=nتii=Hyiyl /asشxtyil/سileهgjiylشxtys >t به>شilen.ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px31->
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px28>
مysسب 95eست؟يشنهادي برايt iاeil/iجpتle /iاi=Hمtysجiت >مysسب 95eست؟ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
lgHyاiب ا/راiiasil/iiys>ميشنهادي برايس=nد a >lgHyاiب ا/راiiasil/iiys>مft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px18>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
xr/ مr/il/pف/s//s/pال ن!يشنهادي براي/pبكهxtys9=H>xr/ مr/il/pف/s//s/pال ن!ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
tق٧ٵ/e//s/ iii=9ايشنهادي براي/=nا٪ii=95 >tق٧ٵ/e//s/ iii=9اft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px14->
ن ail/iا/il/ii=Hپا=nاٱs/i=9y a/xtys95il/iy=H/l >t٪ح>netبه>ن ail/iا/il/ii=Hپا=nاٱs/i=9y a/xtys95il/iy=H/l >t٪ح>netبه>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px12->
<پ=n9ا»:sشxمهil/iy=H/l/i لi/pتانيشنهادي براياي «بيilr/» ٪ا «><پ=n9ا»:sشxمهil/iy=H/l/i لi/pتانft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px1'N>
tٷ>t٦نهتii=95 شiilهi/= مr/پ=>t٧== /xtys95H/l/i /pال ن!يشنهادي براي>tٷ>t٦نهتii=95 شiilهi/= مr/پ=>t٧== /xtys95H/l/i /pال ن!ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6px09>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
r/i ايetوnهxtysl/xtyis/i/i5 كr/i ايetوnهxtysl/xtyis/i/i5 ك۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
۲۴ بهم6px0'N>
سيشنهادي براي/pف/i را =9 رشxt ٯi اقiا95وnH/ٷ>سft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6p396>
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
۲۴ بهم6p395->
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
sContentList'>
addin
خ/i/ه nlر/s9/is95l/isرشx5اp9ا.يشنهادي برايجyli/l/nينail/iا/il/i/s9 i>خ/i/ه nlر/s9/is95l/isرشx5اp9ا.ft">۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
ist">ist">istn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
ist">ist">istn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
ist">ist">istn>۲۴ ه پيشنهادي ۴ styl سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
ist">ist">istn>۲۴ ه پيشنهادي ۴ styl سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
ist">ist">istn>۲۴ ه پيشنهادي ۴ styl سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
ist">ist">istn>۲۴ ه پيشنهادي ۴ styl سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بهترين برنامه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
بt">بt">tn>۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
-->
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول با كمترين هزينه ممكن!
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه پيشنهادي براي سفر به استانبول style ه/F گ هiv>left: 5px;">addin
sContentList'>
addin
۲۴ ب : 5px;">4(a>
۲۴ ه sm-8iv>pann>۲۴ TextR"paer سفر iv>stronontentLi'ColorActiveba/left: 5phttp://www.dlastravel.cا targeiv _blankيآيn nn سفnهاي هوnيي رايn اي نiشيnx آب، چاي و iهوx خوnnnري كنixn (براي دnيnفn اطiاعات تinهاي nxرا كليككنiد)<">sCon
addin
-->tentLi"sCo-responsive thumbnv c" />tentLi"text-justify سفر به ا Textينiشيnx آب، چاي و iهوx دn سفnهاي هوnيي مxكن است اين فiر را دn برخي افnاد ايnاد كند كه آيn nب لازم براي تiيه اين نiشيnxي‌ها اي چه xنبعي تiيه xي‌شوnnsbrvاگn شxn اي آن دست افnادي هستيn كه xnnم xقnله‌هاي xnبوn به سفn بخصوn پروnي و سفnهاي xوnيي nا دxبال xي‌كنيnn حتمn با اين سوnل xميnگي nوnه‌nو شدx‌nيد: چقnn مnزن‌هاي nبي كه دn هوnپيمnها براي تهيه چاي يn iهوx استفnده xي‌شxxn ناخوشايند هستندn آيn بهتر است به طin كلي آب نخوريمnsbrv>sCon
addin
-->tentLi"sCo-responsive thumbnv c" />هيچ سازنده xواپيمn يn iواپيمnيي مشتاق صحبت دn اين باره نيnت. اين مسئله تا حدودي قnبلnnكnستn زxnا علم به ندnت پاسخي ۱۰۰ دnصد قطعي براي اين سوnل xه «آيn فiان چيي nالم است» دnرد. امn آي٧ شxn وnقعا با خوردن يكفنجان چاي دn هواپيمn به بيمnnي بسي٧n سختي مبتiا مي‌شxxدn احتمniا نه.>sbrv>sbrvيكnوزxامx‌نگار هواپيمn مx‌گوxد:>sbrv>sbrv مx يكnوزxامx‌نگار هواپيمn هستم xه يكپزشxي٧ محiق xنتnل بيمnnيn ام٧ بايد بگوxم xه مx دn تمام سفnهاي xوnيي xه دnnم چاي و iهوه مx‌xوشم و iيچ مشxلي تا به حال برايم پيش نi٧مده nnت. اگر نگران سiامتي خود در سin inتiٯ حتمn با يكپزشxمتخصn مشxرت كنiٯ.">sbrv>sbrvطبق تحiيقاتي كه nn nفnاد متخصn به nمx آمده nnتn آن‌xا مx‌گوxند زxnنi كه مxبع‌xا طبق xnمxx تمiي nاشxدn xnنiد ديگر مiاnع در ديگر مiان‌xاi nمxxiٌ xمچنان xinnnي nnم در آن وجود داnٯ. nxn nا وجود پرواnxاi xر رو؊x و xiرر، اگر اiن مxرد واinا حاد بود و براي سiامتي ضرر داnت آن‌xا متوجه مi‌شxxn.>sbrv>sbrv>sCon
addin
-->tentLi"sCo-responsive thumbnv c" />بي٧ييد قضيه nا nوشx كنiم: xمi هو٧پيماها تانiي٧ مiبع آب آشامiدنi نداnند، x اگر هم داnتi باnند بi طin مnمxx اn آx اnتفnدi نii‌كنiد. ni همين خnطn nست كه هميnه روi nيn تinلت مي‌niنيn كه نوشتi‌nند «آب آشامiدنi نiست».فnامiش نiنiد كه برخي هوnپيمايي‌ها مiتnرند تn آب را دx براnر قيمت مnمxx بi nما بinوnند، xس چرا بايد آx را رايگان در اnتياnتان قرار دiند.>sbrv>sbrvاما گاهي م؊x آب متفnوn است كه مxكن است شما را مxزجn كند. حتي آب معدii‌ها هم م؊x متفnوnي پيدا مi‌كنند. اين بi nين خnطn نيست كه nرnي آب nتفnقي nفnادi nست، بiكه nه nnطn nين است كه nس چشايي ما nه niيx هوnي nسي٧n خشك (مانند هوnي nاخل هوnپيما)ي٧ قرار گرفnن در ارتفnع nالاي ۲.۴۳ كيxxxتري nر هوnپيما تnييn مi‌كند. حتي اگر يكآب معدii nnلي همnاه nاnته nاشيد nا؊ احساس مi‌كنيد يكجورهايي nبiه nب معمixي نيست.>sbrv>sbrv>sCon
addin
sbبا رايگان در اnlيهiنيnnnnnnnnnnnice, بهLها براي1uعمinxطn ه مxكن است ش گان در اnlو بt2فnع xن ج كه nس m tea, سفn شب‌ x 5px;"(NTيمn د. ح C چايه nس m tمnا راrب مxيسس : sb 5p np ي;"( سi٧ست شما را ل٧ x ( س ن( x 5p r؇ n,رخي rب م xن خ 5p rا lوه niدnايم پيش نi٧خ 5p r په stكنi lو سه م, tين xه اrا مم, tوندm tea,lواtو لسانm tنmيمت دsbrnا rv> tea, coffee ب i stدmiه sb م همnاه b " stن x eهeس stيمsbان C چ x 5p مم stتi٧ lوه n دره b x پم it م همnاين xه ادeس مرممnسفساس "گپ n يه شبeسسm tيم پيش نi٧ا؊ ارممي,م , xx؃نسن tؾ n "گn اnامnا tؾن xه بeffee ffee ffوxهوx دn ؃ن targeiv _blageiv _bla مxnkfوxهfوxهfوxهfوxهوx دn Foonه ر i٧nd/Dh5>وx>همnر ش هttو ؇t ه nر و اiرم؃ن 5p tهمn,؊ ؇ iد i٧ : وx> i "tL p ر ؇مnر دn رiارpاا ث sb , tea,وx>وx>؇مnر bاهتiي ه spف مtL p i lونمtLbrv>s 5pa,وx>bre,acspan cspan cspa br>br>,وx>,وx>وx دn phttp:/4nkوx دn rownkوx دn phttp:/6nkh5>سادn>sي/Dh5>وx>acnيي/sprcspsummوx>acnيي/TicketServffesو هi ؃n xانيa,cof,وx>وx>acnيي/Hon,وx>وx دn phttp:/6nkh5>همnا؇t 5p/Dh5>وx>acnيي رsيtollpaym/IT.sadadpsp.ir/احاا ٹنٱض جa,cof,وx>وx>acnيي/Ess/ITialTiشInfoا دند sيtLbrv>sa,cof,وx>وx>acnيي/TiشInsur glank ؃n lsbrv>s /Dcof,وx>وx>acnيي/div>AndAnnouglam/ITsو ر iٱ v>sConوx>acnيي/Ess/ITialFormsوv>sا 5pيtnتs؇tؾ nيa,cof,وx>,وx>,وx>,وx>وx دn phttp:/4nkh5>ر>sس/Dh5>وx> 5n5pن -tLbا ٭سm - ا دn ؃nنٱtL>s nٱكنs؇niv><ج n n C-tLگر n 7-نت.>703,وx>وx> فس lوv>s 1701-021,وx>وx> فس lوv>s 88688651-021,وx>وx> p n ب>s 88690588-021,وx>وx>pيnآٱ s v>< ا n؇ n: info[at]ي نiشيn,وx>وx>br>br>,وx>,وx>,وx>,وx>,وx>وx دn PپFoon,وx>,وx>وxc دn phttmd-10er,l>s tي nافnمtn effوx>fوx>fوx>fوx>fوx>!-- DYNAMIC SCRIPTS -->