نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

دسته بندي ديگري بيابانهاي ايران را بر اساس خصوصيات عمومي آنها به هفت گروه كويرهاي رسي , كويرهاي نمك , كوير درياچه هاي دايمي , كويرهاي رسي خيس , كويرهاي درياچه هاي موقت , كويرهاي همراه با مخروطه افكنه و كويرهاي رسي همراه با نمكزار تفكيك كرده است كه مهم ترين آنها معرفي مي شود:

- الف: كويرهاي رسي

سطح بيابانهاي اين گروه به جز كوير سبزوار كه مخروطه افكنه دلتايي نيز دارد , پوشيده از صفحات رسي است . تعداد ۲۷ عرصه بياباني يا كويري در اين گروه از كشور گزارش شده است . اين دسته از بيابان ها ۱۴ درصد كل عرصه هاي بياباني كشور را شامل مي شود و ۴۵ درصد از كوير ها و بيابانهاي كشور به اين گروه تعلق دارند . تشكيل يك بيابان رسي وابسته به چاله بسته اي است كه از نظر هيدرولوژيك ميران تبخير آن زيادتر از ميزان روان آب هاي وارد به آن است . اين دسته از كويها همچنين ممكن است بستر يك درياچه قدمي و يا باتلاق فصلي باشند كه سطح آنها به صورت موسمي حاوي قشر نازكي از آب باشد كه رسوبات ريز مخروطه افكنه آبرفتي زا نيز با خود حمل مي كند . بنظر مي رسد كه كويرهاي رسي بر اثر تجمع لايه هاي نازك مواد ريز فصلي رشد نموده اند و وجود لايه هاي درشت تر در اين رسوبات نشان دهند ه طغيان هاي غير عادي بر روي اين صفحات است.

- ب: كويرهاي رسي خيس

كويرهاي اين گروه داراي صفحات رسي و حوزه خيس هستند . در واقع مواد تشكيل دهنده آنها با كويرهاي رسي شبيه است , با اين تفاوت كه سطح قسمتي از آن ( بخش خيس ) پايين تر از سطح آب زيرزميني تابستانه است . تعداد كويهاي اين گروه پنج عدد ( كوير سياه كوه , كوير شمال غربي زرين , كوير ميدان گل , كوير گنوگون و كوير شمال شرقي زرين ) است كه دو درصد سطح بيابانهاي كشور را شامل مي شود . بررسي ها نشان مي دهد كه كويرهاي رسي خيس از كويرهاي رسي و بر اثر بالا آمدن سطح آب زيرزميني در سالهاي اخير بوجود آمده اند.

- ج :كويرهاي رسي همراه با نمكزار

سطح اين كويرها از صفحات رسي و نمكزار پوشيده شده است . در مجموع هفت كوير از اين دسته شامل كويرهاي كف , ميدان لودار , اردستان ,شمال شرقي ,عقدا , بافق و سيرجان در كشور وجود دارد كه ده درصد گستره هاي بياباني كشور را مي پوشانند . به جز كوير كف كه در محدوده مرز ايران و افغانستان قرار دارد , مابقي كويرهاي اين گروه در آبخيزهاي يزد و اصفهان قرار دارند و تمام آنها از نظر بارندگي سالانه و روان آب هاي سطحي نسبت به ديگر كويرها وضع بهتري دارند . بنظر مي رسد كه كويرهاي رسي همراه با نمكزار , حد واسط بين كويرهاي رسي و كويرهاي نمك هستند.

منبع:

برگرفته از كتاب گردشگري طبيعت : معيارهاي توسعه و طراحي نوشته جناب آقاي افشين دانه كار و جناب آقاي بيت اله محمودي
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ديبا محفوظ مي باشد.