نمايش جزئيات مقاله

ديگر مقالات

۲۶ خرداد ۱۳۹۸
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷
۱۵ آبان ۱۳۹۷
۱۱ شهريور ۱۳۹۷
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد ۱۳۹۷
۱۴ مرداد ۱۳۹۷

هميشه چيزهايي هستند كه متروكه مي مانند و بيشتر آنها توجه كسي را جلب نمي كنند. با اين حال، گاهي اوغات بعضي از چيزهاي متروكه به اندازه اي شگفت انگيز و بزرگ هستند كه نمي شود آنها را ناديده گرفت.

براي مثال جت تبليغاتي بوئينگ 737، هواپيماي بزرگي است كه در جنوب كوتا، بالي متروكه مانده است. خيلي ها مي پرسند اصلاً چطور چيزي از اين دست مي تواند رها شده باشد و پاسخ اين سوال ساده است زيرا كه همه چيز با گذشت زمان بي مصرف مي شوند و گاهي اوقات راه مناسبي براي دور انداختن آنها وجود ندارد.

بنابراين به دليل محدوديت منابع مالي و يا كاربردي، چيزass=NdS btnismMagazineDetail/16615"/16615"nsti>